Aprovades les bases de competició de Primera i Segona Divisió 'A' adaptades per la Covid-19
Notícies Generals | 07/09/2020
La Comissió Gestora de la Real Federación Española de Fútbol ha aprovat les noves normes i bases de competició de Primera i Segona Divisió 'A' adaptades a la situació generada per la COVID-19.
Aprovades les bases de competició de Primera i Segona Divisió 'A' adaptades per la Covid-19

Les normes i les bases recullen modificacions, acordades ahir amb la LNFP en el marc de la Comissió de Seguiment del conveni de coordinació. Aquests canvis estan vinculats a potencials conseqüències o derivades de la Covid-19, de tal manera que es fixen regles per a definir estadis alternatius de cada equip quan no poguessin disputar-se les trobades en els seus propis estadis; s'estableix modificació de les regles de jugadors mínims habilitats de la primera plantilla i del conjunt de l'equip per a poder jugar les trobades; es fixen els criteris per a l'ajornament dels partits i les conseqüències competitives en el cas que no es puguin disputar els mateixos.

A més, s'acorda un model diferent del play-off si no pogués disputar-se mitjançant el sistema establert a doble partit, s'estableix la possibilitat de substituir els membres del cos tècnic i s'escurcen els temps previs d'arribada dels equips als estadis.

En concret, l'aprovat avui és el següent:

Sobre els terrenys i els horaris

• Excepcionalment i al llarg de la present temporada quan per circumstàncies derivades de la pandèmia un club estigués impossibilitat per a disputar les seves trobades en el seu estadi, ja sigui per impossibilitat d'accedir al territori on s'havia de disputar la trobada o per impossibilitat d'utilitzar la instal·lació prèviament definida, haurà d'utilitzar, prèvia autorització de la LNFP i de la RFEF, un altre estadi dels quals estiguin homologats a l'inici de la temporada per a la disputa de partits de Primera o Segona Divisió.

• Els clubs hauran de comunicar a la LNFP i a la RFEF abans del 18 de setembre de 2020 l'estadi alternatiu situat fora de la seva Comunitat Autònoma on disputarien les seves trobades oficials de Primera o Segona Divisió si es donés el supòsit esmentat anteriorment. La disputa en l'estadi designat pel club i autoritzat per la LNFP i per la RFEF s'utilitzarà mentre perduri la impossibilitat de disputar trobades en el seu propi estadi.

• En el supòsit que l'estadi alternatiu designat també tingués la prohibició de disputar trobades, el club afectat o la LNFP podran designar un altre estadi que compleixi amb els requisits previstos anteriorment. Aquest canvi es notificarà a la RFEF per a la seva aprovació definitiva.

Sobre les alineacions de futbolistes

• L'àrbitre haurà de ser informat, abans de l'inici de la trobada, de la relació dels futbolistes titulars i els eventualment suplents de cadascun dels equips, així com la relació de tècnics que podran situar-se en la banqueta.

Número de jugadors

• Per a poder començar un partit cadascun dels equips haurà de comparèixer i mantenir durant tot el desenvolupament del mateix almenys set jugadors pertanyents a la plantilla de la categoria en la qual milita l'equip excepte l'estipulat en les clàusules específiques per a la Covid-19.

• Quan un equip no arribi a aquest número mínim, ja sigui previ al partit o durant el desenvolupament del mateix per qualssevol causes que donin lloc a reduir aquest número, la diferència fins a l'exigit de set no podrà cobrir-se amb jugadors d'una altra classe o categoria i l'àrbitre acordarà la suspensió de la trobada, adoptant l'òrgan disciplinari la resolució que procedeixi.

Modificacions per causes de força major

1. Salvaguarda genèrica.

• Aquestes Bases o Normes de competició poden veure's modificades durant la temporada per causes de força major derivades de la pandèmia, sent competència de la Comissió Delegada de l'Assemblea de la RFEF, a proposta de la Comissió de Seguiment del Conveni de Coordinació, la determinació de la paralització i/o de la volta a la competició oficial en atenció a les causes de força major que sobrevinguin i la seva prolongació en el temps.

2.- Mesures específiques en cas de no poder disputar-se alguns de les trobades a conseqüència de la Covid-19.

PRIMERA

• En cas d'impossibilitat de celebrar una trobada a conseqüència de fets relacionats amb la pandèmia de la Covid-19, com ara la no disponibilitat mínima d'almenys 13 futbolistes habilitats entre jugadors de la primera plantilla i dels equips dependents o filials, la impossibilitat de desplaçament per causa de prohibicions sanitàries, el tancament d'instal·lacions sempre que aquesta situació es produeixi dins de les 48 hores anteriors a la disputa de la trobada o altres de naturalesa similar derivades de la Covid-19, s'haurà de recordar l'ajornament de la trobada a una nova data segons les normes que s'assenyalen a continuació.

• El nombre màxim d'ajornaments per als clubs de Primera Divisió per les causes assenyalades anteriorment serà d'una única trobada i de dues trobades per als clubs de Segona Divisió.

• En tot cas, no serà possible l'ajornament dels partits quan les circumstàncies descrites anteriorment es produeixin amb posterioritat a la Jornada 30 en Primera Divisió i a la Jornada 34 en la Segona Divisió.

• No es comptabilitzarà com a partit suspès, a l'efecte dels còmputs assenyalats anteriorment, al club que no fos responsable de la suspensió.

• Superat el límit de trobades que poden suspendre's o quan els mateixos es produeixin en les últimes jornades assenyalades es donarà per guanyador (3 a 0) a l'equip que estigués en disposició de disputar el partit i si fossin els dos equips els que estiguessin en no disposició de disputar la trobada per causes de la Covid-19, la trobada es donarà per perdut a tots dos equips.

• En cap d'aquests supòsits serà aplicable la infracció d'incompareixença prevista en les normes disciplinàries.

SEGONA

• El nombre mínim de futbolistes de la primera plantilla (7) de l'article 223 continuarà plenament vigent durant el desenvolupament de tota la competició excepte quan operin les causes de la Covid-19 descrites anteriorment i en aquest cas el nombre mínim de jugadors amb llicència de la primera plantilla per a la disputa del partit i durant tot el desenvolupament del mateix que serà de 5 jugadors de la primera plantilla, tret que el club disposés d'un número major (fins a 7) de jugadors de la primera plantilla habilitats per a la trobada.

• En relació amb el recollit en l'Article 239 del Reglament General de la RFEF s'elevarà, per causes de la Covid-19, la disponibilitat mínima a 13 futbolistes entre la primera plantilla i els equips dependents o club filial recollits en aquest apartat.

• En el cas que en qualsevol moment de la temporada un equip per causes de la Covid-19 acreditades pel metge de l'equip, no tingués el nombre mínim de jugadors de la primera plantilla previst en l'article 223 i següents del Reglament General per a la disputa la trobada o durant la mateixa trobada, amb les adaptacions a la Covid-19 previstes en els apartats precedents, podrà disputar la trobada amb qualsevol altre jugador procedent dels equips dependents o filials sempre que hagués complert amb els protocols sanitaris i de seguretat de la Covid-19 previstos en la competició professional, no superi el nombre màxim de jugadors estrangers previst en l'article 230 del Reglament General i sense que tal circumstància sigui considerada com a incompareixença i pèrdua de la trobada, ni tampoc serà causa de sol·licitud de suspensió de la trobada per part del club afectat. El club haurà d'alinear a tots els jugadors de la primera plantilla habilitats per a la trobada quan aquests siguin 7 o menys. Si per qualsevol circumstància un d'aquests jugadors abandonés la disputa del partit sí que serà causa d'incompareixença i pèrdua de la trobada.

TERCERA

Play-off Ascens a Primera Divisió. Canvi de dates i/o de format.

1. Si al final de la fase regular es constata que per causes derivades de la Covid-19 anteriors a la disputa del Play-off d'Ascens a Primera Divisió resulti materialment impossible que el mateix es disputi amb el format inicialment previst perquè pugui finalitzar abans del 30 de juny amb les dues eliminatòries d'anada i volta, el mateix es desenvoluparà amb un dels dos següents formats:

a- Final Four en una única seu. Els partits de la primera i de la segona eliminatòria (Final) es disputaran a partit únic. En total es disputarien tres trobades en 5 dies.
b- Eliminatòries en diferents seus neutrals propostes per la LNFP i comunicades a les RFEF, tant per a la primera com per a la segona eliminatòria (Final). Les eliminatòries es disputaran a partit únic.

Abans de l'inici del play-off d'ascens i en atenció a les circumstàncies presents en aquest precís instant, la Comissió de Seguiment del Conveni de Coordinació acordarà quina de les dues opcions resulta la més viable i adequada en funció dels condicionants sanitaris i competitius.

2. En el cas que es mantingui el format original per a la disputa del play-off quan per causes derivades de la Covid-19 en algun dels clubs participants, hagués de suspendre's una trobada d'acord amb el recollit els apartats precedents es podran fixar noves dates per part de la LNFP dins de les jornades reglamentàriament establertes que haurà de comunicar-les a la RFEF sempre que puguin disputar-se totes les trobades del play-off abans el 30 de juny. A l'efecte del màxim d'ajornaments no es computaran els que hagués tingut un club en la fase regular.

3. Si per qualsevol de les causes assenyalades en els apartats anteriors algun dels clubs participants no disposa del nombre mínim de futbolistes per a la disputa de la trobada o superi el límit màxim d'ajornaments es donarà l'eliminatòria per perduda.

QUARTA

• La prohibició per part de les autoritats sanitàries competents de realitzar entrenaments en el lloc d'origen de cada equip o en les seves instal·lacions no podrà ser causa de suspensió dels partits de la competició oficial professional per les causes de la Covid-19 previstes en els apartats anteriors.

CINQUENA

• Si a conseqüència de la Covid-19 qualsevol dels tècnics dels equips participants en la Primera i Segona Divisió no pogués exercir les funcions per a les quals tenia la corresponent llicència podrà ser substituït per un altre empleat del club amb la llicència corresponent per a exercir aquesta funció i que tingués la titulació mínima exigida per a aquesta activitat.

• La durada de tal substitució serà l'estrictament necessària fins a l'alta mèdica de la persona a la qual substitueixi.

SISENA

• En relació amb el que s'estableix en l'Article 215 del Reglament General de la RFEF, de manera excepcional i transitòria, no serà obligatori comparèixer en les instal·lacions de joc amb 90 minuts d'antelació a la disputa del partit. Es podrà comparèixer fins a 45-50 minuts previs a l'inici de la trobada garantint així l'inici de la trobada a l'hora prevista.TOTA LA INFORMACIÓ DE LA
LLIGA E-FUTBOL FIFA20 - PS4
A què esperes, inscriu-te ja!
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.