Observadors Federatius
| 08/07/2011
Característiques i funcions dels observadors federatius.
Observadors Federatius

 

 

 

1. QUÈ ÉS EL COMITÈ D'OBSERVADORS FEDERATIUS I QUINES FUNCIONS TÉ?

 

D'acord amb l'article 55è dels Estatuts de la FCF, el Comitè d'Observadors és l'òrgan tècnic dependent de la Junta Directiva de la FCF, a qui correspon realitzar funcions d'observació en relació amb els actes esportius de clubs afiliats i el desenvolupament de les competicions, per informar-ne els òrgans competents. Integren aquest Comitè, el nombre de membres que la Junta Directiva de la FCF estimi convenients, en funció de les necessitats a cobrir.

 

Són funcions del Comitè d'Observadors:

 

a) Designar, a petició de part interessada o d’òrgan competent de la FCF, els observadors federatius perquè compareguin a qualsevol manifestació esportiva organitzada per aquesta FCF o per qualsevol de les seves entitats esportives afiliades, a l’objecte de dur a terme les tasques d’observació que els hi són pròpies, de conformitat amb el que disposi la Junta Directiva de la FCF.

 

b) La inspecció i control de les característiques tècniques de les instal·lacions esportives i dels terrenys de joc en els quals es desenvolupin partits corresponents a les competicions organitzades per aquesta FCF, sense perjudici de les atribucions que els reglaments federatius que desenvolupen els presents Estatuts confereixen als àrbitres.

 

c) Aquelles altres funcions d’observació, inspecció i control per les quals siguin requerits, a petició de la Junta Directiva de la FCF, dels òrgans jurisdiccionals de la FCF, del Defensor del Club o de qualsevol altre òrgan o persona física o jurídica federada.

 

d) Vetllar per la formació i actualització permanent de tots els seus membres, instruint-los tècnicament i efectuant les proves necessàries per mantenir el seu nivell de coneixements i preparació en un estat òptim.

 

e) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la FCF consideri convenient atorgar-li.

 

Tanmateix, cal ressaltar que els observadors federatius que integren aquest Comitè, ostenten la qualitat d’autoritat esportiva, als efectes dels Estatuts de la FCF i dels reglaments federatius que els desenvolupen.

 

 

2. QUINA UTILITAT TENEN ELS INFORMES DELS OBSERVADORS FEDERATIUS?

 

L'informe d'incidències de l'observador federatiu és un document complementari a l'acta arbitral que ajuda als Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva a l'examen, qualificació i sanció, si s'escau, dels fets i incidents ocorreguts amb ocasió d'un partit.

 

A més a més, també serveixen a la Comissió d'Ètica Esportiva per estudiar les causes i els efectes de la violència al futbol i per promoure accions de prevenció d'incidències en determinats partits de la competició federada.

 

Tanmateix, els observadors federatius, també realitzen funcions d'inspecció i observació en relació al normal desenvolupament de les assemblees ordinàries i extraordinàries dels clubs afiliats, així com de l'adequació dels recintes esportius a les Regles de Joc i a les altres disposicions reglamentàries, elaborant els corresponents informes que són tramesos a les autoritats esportives competents per al seu millor proveïment.

 

 

3. COM ES POT DEMANAR LA PRESÈNCIA D’UN OBSERVADOR FEDERATIU?

 

El Comitè d'Observadors actua d'ofici de manera coordinada amb altres òrgans de la FCF, amb la finalitat de contribuir al bon ordre esportiu que ha de presidir qualsevol esdeveniment organitzat per la Federació o pels seus clubs afiliats.

 

No obstant això, els observadors federatius també són designats per petició de part interessada, amb la qual cosa, qualsevol club pot sol·licitar-ne la seva presència a qualsevol partit oficial o assemblea de socis, quan ho consideri oportú.

 

Per demanar la presència d'un observador federatiu, cal demanar-ho amb la deguda antelació mitjançant el servei d'intranet, a través del correu electrònic info@fcf.cat o bé a través del telèfon 932 652 477 o del fax 932 316 366.

 

 Descàrrega de documentsNotícies Relacionades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.